Pożyczki dla firm, mikroprzedsiębiorstw OSTROŁĘKA

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw !Projekt "Pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


Celem projektu jest świadczenie usług finansowych dla przedsiębiorców działających na obszarze województwa mazowieckiego.

 

więcej

 pożyczki

więcej


 

Odwiedź
 

KONTAKT:

 

07-410 Ostrołęka, Ul. Kołobrzeska 15, Tel./Fax (29) 769-10-34.Tagi: kredyty, pożyczki dla firm, ostrołęka, msp, frp

Jesteś na: HOME / FRP / POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

FRP Ostrołęka FRP Ostrołęka

Projekt "Pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw" tzw. „Strategia Wyjścia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Celem projektu jest świadczenie usług finansowych dla przedsiębiorców działających na obszarze województwa mazowieckiego.


Oferta funduszu skierowana jest do mikroprzedsiębiorców (przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 pracowników i których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EURO) prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego, rozpoczynających działalność gospodarczą, będących we wczesnej fazie rozwoju bądź w fazie poszerzania zakresu działalności.


Wsparciem finansowym zostaną objęte działania związane z prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej, takie jak:


      finansowanie inwestycji;
      wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych;
      zakup maszyn i urządzeń;
      rozbudowę, adaptację lub modernizację obiektów produkcyjnych, handlowych bądź usługowych;
      zakup materiałów i surowców niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia.

W ramach projektu wyodrębniono sześć kategorii pożyczek:
      STARTER – na uruchomienie działalności gospodarczej;
      EKO – promująca działalność ekologiczną;
      POSTĘP – dla firm wprowadzających innowacje;
      PARTNER – dla firm podejmujących współpracę kooperacyjną dla średniego i dużego przedsiębiorstwa z Mazowsza;
      BIZNES – dla firm tworzących nowe miejsca pracy;
      TRADYCJA – dla firm zajmujących się produkcją wyrobów regionalnych.

Minimalna wartość udzielonego wsparcia to 5.000,00zł
Maksymalna wartość udzielonego wsparcia 200.000,00zł
Minimalny wkład osoby ubiegającej się o pożyczkę wynosi 20% przedsięwzięcia
Maksymalny okres spłaty pożyczki do 60 miesięcy.
Karencja w spłacaniu kapitału do 6 miesięcy.

Zabezpieczenie spłat pożyczki wynosi minimum 100% kwoty podstawowej pożyczki i może stanowić:

      poręczenie osób trzecich;
      przewłaszczenie na zabezpieczenie własność dóbr zakupionych przez pożyczkobiorcę lub innych dóbr pożyczkobiorcy
             wraz z cesją ubezpieczenia;
      inne równoważne powyższym, zabezpieczenie majątkowe;
      weksel z własnego wystawienia „in blanco” bez protestu.

Oprocentowanie: (bez dodatkowych opłat)
      do 24m-cy – od 3,75%
      od 25 m-cy do 48 m-cy – od 4,25%
      od 49 m-cy do 60 m-cy – od 4,75%

W przypadku: Start-up > oprocentowanie nie może być niższe niż 5,83%
Start-up (Przedsiębiorstwa stworzone w dowolnej branży, którego celem jest poszukiwanie modelu biznesowego, gwarantującego jego rozwój. Przedsiębiorstwa te mają zwykle krótką historię, są w fazie rozwojowej i aktywnie poszukują nowych rynków. Charakteryzują ich: - niskie koszty rozpoczęcia działalności, wyższe niż w przypadku "standardowych" przedsięwzięć „ryzyko”, potencjalnie wyższy w stosunku do "standardowych" przedsięwzięć zwrot z inwestycji.)


Oprocentowanie pożyczek nie może być niższe niż stopa referencyjna określona przez Komisję Europejską, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Wnioski zbierane są w trybie ciągłym.
Komisja Pożyczkowa odbywa się pod koniec każdego miesiącWNIOSKI POŻYCZKOWE NALEŻY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE:
Ostrołęckiego Ruchu Wspierania Przedsiębiorczości Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 15.

Kontakt: tel./fax. 29 769-10-34,
      e-mail: orwp@orwp.com.pl
      e-mail: frp@orwp.com.pl
      Specjalista ds. Funduszy - 660057580
      Specjalista finansowy - 665-301-145
      Dyrektor - 696030858

Informacje dotyczące rozliczenia środków pożyczki z ORWP-FRP:


Pożyczkobiorca zgodnie z umową pożyczki § 6 pkt 1 jest zobowiązany wykorzystać środki finansowe zgodnie z celem, na który została udzielona pożyczka (§ 1 pkt 1)
1) Faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, powinny być trwale opisane np.:


„Faktura VAT nr...... została zapłacona ze środków finansowych pożyczki nr ...... udzielonej z projektu „Pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw” współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2007-2013”.


Imię i Nazwisko PożyczkobiorcyPowyższy opis należy umieścić na oryginale dokumentu księgowego

2) Dokumenty potwierdzające opłacenie faktury w formie przelewu powinny mieć załączoną kserokopię przelewu bankowego. W przypadku dokonania zapłaty gotówkowej należy załączyć potwierdzenie zapłaty.
3) Wszystkie dokumenty załączone do informacji finansowej powinny być przedstawione w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (podpis pożyczkobiorcy i data).
4) Rozliczenia środków finansowych pożyczki należy dokonać w terminie 3 miesięcy od ich przekazania. W przypadku wydłużającego się okresu wydatkowania środków finansowych niezbędna jest pisemna informacja od pożyczkobiorcy. Brak „rozliczenia środków finansowych pożyczki” skutkować będzie wypowiedzeniem umowy pożyczki i natychmiastowym zwrotem tych środków.
Informacja kwartalna [pdf]

Regulamin [pdf]

Wniosek o pożyczkę [pdf]

Wniosek o pożyczkę [word]

Informacja finansowa [pdf]

Oświadczenie majątkowe pożyczkobiorcy [pdf]

Oświadczenie majątkowe poręczyciela [pdf]


UWAGA - WNIOSKI POŻYCZKOWE NALEŻY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE ORWP 07-401 OSTROŁĘKA,
UL. KOŁOBRZESKA 15.

 


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013