Pożyczki dla firm, mikroprzedsiębiorstw OSTROŁĘKA

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw !Projekt "Pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


Celem projektu jest świadczenie usług finansowych dla przedsiębiorców działających na obszarze województwa mazowieckiego.

 

więcej

 pożyczki

więcej


 

Odwiedź
 

KONTAKT:

 

07-410 Ostrołęka, Ul. Kołobrzeska 15, Tel./Fax (29) 769-10-34.Tagi: kredyty, pożyczki dla firm, ostrołęka, msp, frp

Jesteś na: HOME / FRP

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości w Ostrołęce powstał w maju 1996 roku. Zasadniczym celem FRP jest promowanie przedsiębiorczości poprzez finansowe wsparcie w postaci pożyczki dla rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą. Środki finansowe na kapitał wyjściowy pochodziły z Banku Światowego przy udziale Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - 921.700,- zł. (obecnie Ministerstwa Gospodarki i Pracy ) a także Urzędu Miasta w Ostrołęce - 104.200,- zł.


Z usług finansowych Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości, mogą skorzystać osoby fizyczne i krajowe niepaństwowe osoby prawne, które spełniają łącznie następujące kryteria:


rozpoczynają lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie byłego woj. ostrołęckiego (obecnie powiaty: ostrołęcki, ostrowski, makowski, przasnyski, wyszkowski),
należą do jednej z wymienionych niżej kategorii:
           - bezrobotnych;
           - zagrożonych grupowymi zwolnieniami z pracy;
           - otrzymali w okresie ostatnich dwóch lat pożyczkę na rozpoczęcie działalności ospodarczej ze środków Funduszu Pracy
              i spłacają ją bez opóźnień;
           - uzyskali poprzednio pożyczkę ze środków Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości i spłacili lub spłacają tę pożyczkę bez
             opóźnień;
           - osoby bezrobotne do 25 roku życia lub osoby bezrobotne legitymujące się dyplomem wyższej uczelni, które
             nie ukończyły 27 roku życia, na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
           - podmioty gospodarcze, które zatrudniają lub zatrudnią dodatkowo do 50 osób bezrobotnych (w przeliczeniu na pełne               etaty) skierowanych przez urzędy pracy.
ich zdolności organizacyjne i techniczne odpowiadają skali i rodzajowi prowadzonej lub podejmowanej działalności;
przedstawią wniosek o pożyczkę według obowiązującego w FRP standardowego wzoru.

 

Maksymalna wartość udzielonego wsparcia do 120.000,00zł
Minimalny wkład osoby ubiegającej się o pożyczkę wynosi 20% przedsięwzięcia
Maksymalny okres spłaty pożyczki do 60 miesięcy
Karencja w spłacaniu kapitału do 6 miesięcy


Zabezpieczenie spłat pożyczki wynosi minimum 100% kwoty podstawowej pożyczki i może stanowić:
      poręczenie osób trzecich; hipoteka
      przewłaszczenie na zabezpieczenie własność dóbr zakupionych przez pożyczkobiorcę lub innych dóbr
            pożyczkobiorcy wraz z cesją ubezpieczenia
      inne równoważne powyższym, zabezpieczenie majątkowe
      weksel z własnego wystawienia „in blanco” bez protestu

Oprocentowanie


do 24 m-cy - 3,75%*
od 25 m-cy do 48 m-cy - 3,75%*
od 49 m-cy do 60 m-cy - 3,75%*

 

* Ostateczna stopa oprocentowania pożyczki uzależniona jest od sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa.
W przypadku: Start-up > oprocentowanie nie może być niższe niż 5,83% Start-up (Przedsiębiorstwa stworzone w dowolnej branży, którego celem jest poszukiwanie modelu biznesowego, gwarantującego jego rozwój. Przedsiębiorstwa te mają zwykle krótką historię, są w fazie rozwojowej i aktywnie poszukują nowych rynków. Charakteryzują ich: - niskie koszty rozpoczęcia działalności, wyższe niż w przypadku "standardowych" przedsięwzięć „ryzyko”, potencjalnie wyższy w stosunku do "standardowych" przedsięwzięć zwrot z inwestycji.)


(Oprocentowanie pożyczek nie może być niższe niż stopa referencyjna określona przez Komisję Europejską, opublikowaną w Dzienniku Wspólnot Europejskich. Więcej na: Więcej: http://www.uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php

Opłata manipulacyjna: pobierana od wartości pożyczki i zależy od okresu na jaki została udzielona pożyczka:


do 24 m-cy - 2,00%
od 25 m-cy do 48 m-cy - 1,50%
od 49 m-cy do 60 m-cy - 1,00%


Wnioski zbierane są w trybie ciągłym. Komisja Pożyczkowa odbywa się pod koniec każdego miesiąca.


WNIOSKI POŻYCZKOWE NALEŻY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE:
Ostrołęckiego Ruchu Wspierania Przedsiębiorczości Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 15.
Kontakt: tel./fax. 29 769-10-34,
      e-mail: orwp@orwp.com.pl
      e-mail: frp@orwp.com.pl
      Specjalista ds. Funduszy - 660057580
      Specjalista finansowy - 665-301-145
      Dyrektor - 696030858
Informacje dotyczące rozliczenia środków pożyczki z ORWP-FRP:


Pożyczkobiorca zgodnie z umową pożyczki § 6 pkt 1 jest zobowiązany wykorzystać środki finansowe zgodnie z celem, na który została udzielona pożyczka (§ 1 pkt 1)

1) faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, powinny być trwale opisane np.:
„Faktura VAT nr...... została zapłacona ze środków pożyczki nr ...... udzielonej przez ORWP-FRP” . Imię i Nazwisko Pożyczkobiorcy,

Powyższy opis należy umieścić na oryginale dokumentu księgowego

2) Dokumenty potwierdzające opłacenie faktury w formie przelewu powinny mieć załączoną kserokopię przelewu bankowego. W przypadku dokonania zapłaty gotówkowej należy załączyć potwierdzenie zapłaty.

3) Wszystkie dokumenty załączone do informacji finansowej powinny być przedstawione w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (podpis pożyczkobiorcy i data).

4) Rozliczenia środków należy dokonać w terminie 3 miesięcy od ich przekazania.
W przypadku wydłużającego się okresu wydatkowania środków finansowych niezbędna jest pisemna informacja od pożyczkobiorcy.

Nie przedłożenie „rozliczenia środków” skutkować będzie wypowiedzeniem umowy pożyczki.


Do pobrania: Informacja kwartalnaWarunki udzielania pożyczek [pdf]

Wniosek o pożyczkę z FRP [pdf]

Oświadczenie pożyczkobiorcy [pdf]

Oświadczenie poręczyciela zatrudnionego [pdf]

Informacja finansowa [pdf]


UWAGA - WNIOSKI POŻYCZKOWE NALEŻY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE ORWP 07-401 OSTROŁĘKA,
UL. KOŁOBRZESKA 15.